ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsastonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

Prečuatgriešana jāveic 15 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par topaužot rakstiskā veidā. Preces atgriešanas un maiņaspiegādes/kurjera izmaksas sedz klients. 

Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu info@nesamirksti.lv,kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods, nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls.

Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

1. atgriežamajai precei vēlams būt oriģinālā iepakojumā;

 • Iesakām , saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas.

2.izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preceslietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto,par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kasnav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības,kvalitātes un drošuma samazināšanos.

3.atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bijaKlientam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums,tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Klientam par tik, cik lielāmērā klients radījis bojājumus precei (nosmērējis, ieplēsis, pazaudējiskādu preces sastāvdaļu u.tml.) 4. atgriežot preci, obligāti irjāiesniedz arī tās iegādes dokuments;

4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

5. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

6. Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

7. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

8. Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta) vai veikt nepieciešamo remontu.

9.Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē MB „Nesušlapk”,nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: info@nesamirksti.lv.Vēstulē jānorāda : Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un nelielsdefekta apraksts, kā arī tālruņa numurs.

10. Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.

11. Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvo aktu noteiktās kartības.

12. Produktu defekti:

 • Klientam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajosgadījumos: Ja produkta defekts nav novēršams un traucēpilnvērtīgai produkta izmantošanai, klientam ir tiesības (1) pieprasītattiecīgā produkta apmaiņu pret jaunu šāda veida produktu vai (2)izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļuatgriešanu. Ja produkta defekts ir novēršams, taču tas pēckāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultāta klients nevarpilnvērtīgi izmantot produktu, klientam ir tiesības (1) pieprasītattiecīgā produkta apmaiņu pret jaunu šāda veida produktu vai (2)izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļuatgriešanu.

13. Klientam par defektu MB „Nesušlapk” jāinformē nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā līdz garantijastermiņa beigām.

14. MB „Nesušlapk”  pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad klients irinformējis MB „Nesulšlapk” par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

15. Par prasības lēmumu, klients tiks informēts telefoniski 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis MB „Nesulšlapk”par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

16.MB „Nesulšlapk” nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pretjebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no MB „Nesulšlapk”klienta.

17. Visas tiesības un pienākumi starp MB „Nesulšlapk” un klientu saistībā ar garantiju, ir definēti LV normatīvajos aktos.

18. Klients zaudē tiesības pretendēt uz garantijas pakalpojumiem gadījumos, ja:

 • Klients nevar iesniegt pierādījumu par preces apmaksu un tās piegādi;
 • Klients nevar uzradīt acīmredzamus produkta defektus, preču piegādes brīdī;
 • Preču garantijas termiņš ir beidzies;
 • Mehāniskie produkta bojājumi ir radušies Klienta darbību rezultātā;
 • Produkts tika izmantots tam nepiemērotos apstākļos, mitrā, ķīmiskā vai mehāniskā vidē;
 • Produkts netika izmantots tam paredzētajā nolūkā;
 • Produkts ir bojāts, jo lietots neparasti augstas slodzes apstākļos vaiizmantots pretēji dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiemstandartiem un drošības noteikumiem.
 • Produkts ir bojāts nenovēršamos un / vai neparedzamos apstākļos, vai ūdens postījumu dēļ, uguns postījumu dēļ vai sakarā arcitiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.

NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

 1. Nesamirksti.lv saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.
 2. Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.
 3. Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.
 4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.
 5. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi LV Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
 6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

Sazinies ar mums